تصادفی‌ها باید رایگان پذیرش شوند، با آمبولانس یا بی آمبولانس | مشهد بیمه

زمانی‌که مصدومان حوادث رانندگی چه با آمبولانس و چه با خودروی شخص به بیمارستان انتقال یابند، بیمارستان مربوطه فارغ از اینکه خصوصی است یا دولتی، باید قانونا

این بیماران را رایگان پذیرش و مداوا کند.

به گزارش ایسنا، مدتی است در فضای مجازی، پیامی دست به دست می‌شود که در آن تاکید شده چنانچه با وسیله نقلیه خود مصدوم حوادث رانندگی را به بیمارستان

انتقال دهید، بیمه متقبل هیچگونه هزینه‌ای نمی‌شود و از بدو ورود باید کلیه هزینه‌ها را شخصا پرداخت کنید.

هزینه های درمانی توسط چه کسی پرداخت میشود ؟

این در حالی است که در چنین مواردی این شرکتهای بیمه نیستند که مستقیما هزینه‌های درمانی را می‌پردازند بلکه وزارت بهداشت و درمان است که قانونا موظف است

هزینه درمانی این مصدومان را بپردازد. بیمارستانها نیز چه دولتی باشند و چه خصوصی، ملزم هستند تا این بیماران را قانونا بدون گرفتن هیچ وجهی، پذیرش و تمام

اقدامات لازم درمانی را برای آنها انجام دهند. در مقابل تمام هزینه‌های مصدومان بر مبنای تعرفه‌های دولتی توسط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی پرداخت

خواهد شد.

آیا بیمار یا مصدوم حادثه باید هزینه پرداخت کند؟

اگر به هر دلیلی بیمار مصدوم توسط بیمارستانها یا مراکز درمانی پذیرش نشود یا هنگام پذیرش مجبور به پرداخت وجه شوند، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون

مجازاتِ خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد خواهد شد. دقت شود که در این قانون به هیچ وجه قید نشده که مصدوم حادثه

رانندگی باید با آمبولانس به بیمارستان آورده شود تا بیمارستان بتواند بیمار را پذیرش کند در نتیجه اگر با هر وسیله‌ای بیمار به بیمارستان انتقال یابد، بیمارستان چه

دولتی باشد و چه خصوصی قانونا بدون هیچ هزینه‌ای باید بیمار را پذیرش کند.

 بد نیست برای روشن‌تر شدن این موضوع دستورالعمل اجرائی ماده ۹۲ مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی قانون برنامه چهارم توسعه را یک بار مرور کنیم تا اگر برای هر

یک از شهروندان در این مورد ابهامی وجود دارد آن ابهام به طور کامل برطرف شده و تمام هموطنان در این مورد از حقوق خود آگاه باشند.

اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

“ماده ۱. در اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بیمارسـتانهای عمومی، تخصصی و مراکز درمانی

دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپائی و بستری اقدام کنند.

ماده ۲. شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، عوارضـی معـادل ۱۰ درصـد حـق بیمه را طی یک فیش جداگانه دریافت و

به حساب درآمد اختصاصی شماره ۱۴۴۱ خزانه‌داری کل کشور تحت عنـوان تمرکـز وجـوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۹۲ قانون

برنامه چهارم توسعه واریز کنند.

ماده ۳. تمام بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دسـتورالعمل حق دریافت هیچگونه وجهی ندارند.

ماده ۴. عدم پذیرش مصدومین مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستانها یا مراکز درمانی و یـا اجبـار بـه پرداخـت وجـه هنگـام پذیرش تخلف محسوب و مطابق قانون

مجازات خودداری ازکمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ عمل خواهد شد.

ماده ۵. در صورتی‌که اولین بیمارستان یا مرکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می‌کند امکانات تخصصی برای درمان مصدوم را نداشته باشد بیمارستان موظف است ضمن

و انجام اقدامات اولیه بیمـار مـصدوم را بـه بیمارسـتان مجهزتـری معرفـی و اخـذ پذیرش کند. مراکز یاد شده موظف به پذیرش مصدوم هستند.

ماده ۶. کلیه هزینه‌های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه‌های دولتی توسط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷. در مواردی که بیمار مصدوم مشمول این دستورالعمل در ابتدا توسط بیمارستان خـصوصی پـذیرش شـده باشـد بیمارسـتان خصوصی موظف است پس از انجام

اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاء بیماران و تثبیت شکستگیها، بدون اخذ هیچگونه وجهی مراتـب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد. ستاد هدایت دانشگاه

موظف است نسبت به اخذ پذیرش و اعزام اینگونه بیمـاران بـه بیمارستان دولتی اقدام کند.

ماده ۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه‌های درمان مصدومان اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو، ملزومات مصرفی، پروتزها و خدمات

پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری را تـامین کند. بدیهی است هزینه‌های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمـان عـوارض دیـررس و مـوارد مـشابه

پـس از پایـان روزهای پیگیری فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل نیست .

تبصره:

تبصره: براساس نامه شماره ۶۶۶۶ مورخه ۲۵/ ۶ /۸۶ اداره کل بیمه خدمات درمانی، چنانچه بیمـار پـس از پایـان روزهـای پیگیـری مجددا نیازمند بستری باشد، درمان

ثانویه محسوب شده و ادامه درمان وی قابل پذیرش و پرداخت برای سازمانهای بیمه‌گر است.

ماده ۹. مصدومان مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسـناد مثبتـه دال بر وقوع تصادف را از مراجع

ذی‌صلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه کند.

مدارک مثبته چه اسنادی است ؟

مدارک مثبته به اسنادی اطلاق می‌شود که دال بر تایید وقوع حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت باشند و حداقل شامل موارد زیر است:

۱- کروکی

۲- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی

۳- گزارش اورژانس ۱۱۵

ماده ۱۰. هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه اسناد مربوط به مصدومین مشمول این دستورالعمل را مورد تایید و رسیدگی قرار داده و عملکرد مربوط به دانشگاه ذی‌ربط ارسال می‌کند تا دانشگاه از طریق وزارت بهداشت هزینـه را دریافـت و بـه بیمارسـتا ن پرداخـت کند”.

مشاوره و خرید بیمه نامه