تکلیف بیمه گذاران در صورت ورشکستگی شرکت های بیمه چه می شود؟

در صورتی که پروانه موسسه بیمه ای به طور دائم لغو شود، بیمه مرکزی ایران می تواند کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق وتعهدات موسسه مزبور را به شرکت دولتی بیمه ایران انتقال داده ویا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران باشد، اتخاذ نماید.

تکلیف بیمه گذاران در صورت ورشکستگی شرکت های بیمه چه می شود؟ این سوالی است که بارها از طرق مختلف به گوش بسیاری از کارکنان بیمه مرکزی می رسد و البته سوالی که با توجه به تعهدات شرکت های بیمه ممکن است بر ذهن همه بیمه گذاران حقیقی، حقوقی و البته احتمالا شرکت های بیمه نیز خطور کند. در همین خصوص اداره کل امور فنی بیمه مرکزی با دسته بندی موضوعی، نسبت به این پرسش ها پاسخ های قانونی تنظیم کرده است که می خوانید:

 

۱- اهمیت حمایت ازحقوق بیمه گذاران در صنعت بیمه ایران از نظر قانون گذاران این حوزه چگونه است؟
اهمیت حفظ حقوق بیمه گذاران از دید قانون گذارن به دور نمانده و براساس ماده۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران است. در این ماده بلافاصله پس از اشاره به حقوق بیمه گذاران، اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمه ای ازطریق بیمه مرکزی ایران مد نظر قرار گرفته است. در حقیقت در این ماده یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران است و در قسمت دوم این ماده نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه نیز به نوعی در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران است.

۲- نظارت بیمه مرکزی شامل کدام حوزه ها می شود؟
خریداران محصولات بیمه ای توجه داشته باشند همانطوری که بانک مرکزی نظارت برفعالیت بانکها را برعهده دارد، بیمه مرکزی نیز وظیفه نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه بازرگانی را به عهده دارد.نظارت بیمه مرکزی درحوزه بیمه های بازرگانی بوده وفعالیت موسسات بیمه ای مانند تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…که در حوزه بیمه های اجتماعی فعالیت دارند، ارتباطی با وظایف بیمه مرکزی ندارد.

۳- اگر موسسه بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، چه اتفاقی می افتد؟
در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان وبیمه گذاران ویا صاحبان حقوق آنهاست، پروانه بیمه شرکت بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی ابطال خواهد شد.( بند۳ ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)

 

۴- در صورتی که پروانه شرکتی لغو شود، تعهدات آن شرکت چگونه جبران می شود؟
در صورتیکه پروانه موسسه بیمه ای به طور دائم لغو شود، بیمه مرکزی ایران می تواند کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق وتعهدات موسسه مزبور را به شرکت دولتی بیمه ایران انتقال داده ویا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران باشد، اتخاذ نماید.(ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری)

۵- آیا به غیر از این راهکار، راهکار دیگری هم برای ایفای بهتر تعهدات پیش بینی شده است؟
بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنها، یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می تواند با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران موسسات بیمه ای راکه وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که در یکی از موسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه ای که وضع مالی یا اداری آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغوخواهد شد. (ماده ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری )

۶- در صورت انحلال یک شرکت، تکلیف اموال آن موسسه چگونه خواهدشد؟ 
اموال موسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و۴۶ قانون مذکور تضمین حقوق ومطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته های مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است.(ماده ۶۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری )