در تصادف رانندگی مادر به همراه جنین فوت کند آیا به جنین هم دیه پرداخت میشود ؟ | مشهد بیمه

در صورتیکه در تصادف رانندگی مادر به همراه جنین داخل شکم وی فوت کند آیا علاوه بر مادر به جنین هم دیه پرداخت میشود ؟

در این صورت علاوه بر دیه مادر بر اساس ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه و مرحله رشد جنین دیه پرداخت میشود .


ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

 

. ديه جنين سه ماهه و بيشتر در حوادث رانندگي در بيمه شخص ثالث بدون در نظر گرفتن جنسيت جنين معادل يك ديه كامل ميباشد.

( در بيمه شخص ثالث ديه زن و مرديكسان ميباشد )

تماس با ما