بیمه مسئولیت چرا برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است | مشهد بیمه

بیمه مسئولیت چرا برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است بیمه مسئولیت برای داروسازان و پرسنل داروخانه مورد نیاز است زیرا آن هادر مقابل داروهایی که بر اساس نسخه تجویزی پزشک به بیماران تحویل می‌دهند مسئول هستند. هر داروی اشتباهی که ممکن است به دست بیمار برسد و وی به اشتباه ان را مصرف […]