آشنایی با مفهوم الحاقیه بیمه وصدور آن و انواع الحاقیه بیمه | مشهد بیمه

هر بیمه نامه ای که صادر می شود، دارای مدت اعتبار مشخصی است. به این معنا که در این مدت به هیچ عنوان نمی توان تغییری در اصل بیمه نامه وارد نمود و به جز در موارد استثنا که قرارداد باطل می گردد، بیمه نامه همواره براساس شرایط تنظیم شده پیش می رود. اما مسئله ای که همیشه برای بیمه گذار به عنوان سوال مطرح می شود این است که با تغییر شرایط اقتصادی کشور، ارزش واقعی اموال بیمه شده ممکن است زیاد شود.  اما بیمه نامه همچنان براساس ارزش قبلی پایدار است. در چنین مواردی باید چه کرد؟ این تنها یک مثال پرکاربرد از نیاز به صدور الحاقیه است.

تعریف الحاقیه بیمه

الحاقیه در واقع سندی است که ضمیمه بیمه نامه شده و شرایط و قوانین جدید در آن قید می گردد. در مثال قبل، بیمه گذار موظف است مدارکی مبنی بر افزایش ارزش واقعی کالا به بیمه گر ارائه نماید تا ارزش جدیدی به صورت الحاقیه برای بیمه نامه در نظر گرفته شود. در زمان بروز خسارت برای اموال، بیمه گر موظف است جبران خسارت را براساس الحاقیه قرار دهد. لازم به ذکر است که بیمه گر از نظر قانونی، حق ندارد به دلخواه خود بیمه نامه را تغییر داده و الحاقیه صادر کند. بلکه این امر باید با توافق بیمه گذار صورت گیرد چرا که ممکن است بیمه گر تنها به منافع خود بیاندیشید و شرایط الحاقیه را بر همین اساس تعریف کند.

انواع الحاقیه بیمه

به طور کلی ۳ نوع الحاقیه برای بیمه نامهها تعریف می گردد که بسته به موضوع بیمه نامه و دلیل استفاده از الحاقیه، باید الحاقیه مناسب را اعمال نمود:

۱-   الحاقیه اصلاحی

این نوع اصلاحیه تنها برای اصلاح بخشی از بیمه نامه صادر شده و ارزش مالی ندارد. فرض کنیم که بیمه گذار آدرس منزل را اشتباه وارد نموده و یا در مدت اعتبار بیمه نامه، قصد جابجایی منزل را دارد در این صورت باید آدرس جدید در الحاقیه ذکر گرد.

۲-   الحاقیه اضافی

این نوع بیمه نامه ارزش مالی داشته و زمانی صادر می گردد که ارزش واقعی اموال و موارد بیمه شده افزایش پیدا کند. برای مثال افزایش ارزش خودرو در مدت اعتبار بیمه نامه که منجر به افزایش حق بیمه و افزایش تعهدات بیمه گر می شود.

۳-   الحاقیه برگشتی

اگر تغییرات به گونه ای پیش برود که منجر به کاهش حق بیمه گردد، بیمه گر موظف است در الحاقیه ای، میزان حق بیمه برگشتی را قید نماید تا در پایان اعتبار بیمه نامه به بیمه گذار عودت دهد.

انواع بیمه نامه ها