بیشتر بدانیم

بیشتر بدانیم

با تقسیم بندی انواع بیمه آشنا هستید؟

با توجه به انواع ریسک قرارداددهای بیمه‌ نیز انواع متعددی دارد . در این مقاله در مشهد بیمه انواع بیمه رایج را بصورت کلی توضیح خواهیم داد.

ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه مواردیکسان نیست و گهگاه می‌توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد.

برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقعه بندی‌های مورد استفاده در زیر مبنای کاربرد بیمه در زمینه‌های مختلف انجام گرفته ودر عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .

1- بیمه های اجتماعی 

2- بیمه های بازرگانی

1- بیمه‌های اجتماعی (اجباری)

بیمه‌های اجتماعی که “بیمه های اجباری” یا”بیمه‌های ناشی از قانون ” نیز خوانده می‌شود بیشتر در مورد کارگران وطبقات کم در آمد جامعه کاربرد دارد، یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوندو از دیگر سو ،خود کمتر به فکر تامین آینده و معیشت خویش هستند .در نتیجه ،دولت در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون ، دولت در جهت حمایت از این قشر ، به موجب قانون،ایشان رازیر چتر حمایت بیمه‌های اجتماعی قرار میnin .

ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می‌پردازد.ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود ،در بیمه‌های اجتماعی درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسشک ندارد.

2- بیمه های بازرگانی (اختیاری)

به بیمه‌های بازرگانی بیمه‌های اختیاری هم اطلاق می‌شودودر آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه‌ای بازرگانی اقدام میکند.

در بیمه های بازرگانی بیمه گذار و بیمه‌گردر مقابل هم متعهد هستند: بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ،تامین بیمه ‌ای در اختیار وی قرار می‌دهد .

بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیمه ‌ای دریایی و غیر دریایی تقسیم می‌شوند . تقسیم بندی دیگری نیز و جود دارد که تقسیم به بیمه‌های اموال ، اشخاص و مسئولیت و زیان پولی است.

برداشت شده از کتاب کلیات بیمه/ مؤلف: آیت کریمی