بیمه اشخاص

بیمه درمان تکمیلی بیمه مسافرتی بیمه حوادث بیمه عمر و سرمایه گذاری  با پرداخت حق بیمه10هزارتومان درسال برای هر عضو خانواده خود از پوشش درمان حادثه یک میلیون تومان وپوشش فوت ونقص عضو ده میلیون تومان برخوردارشوید.