بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان و پوشش های آن | مشهد بیمه

 

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان و پوشش های آن

بیمه وقفه در فعاليت پزشکان و پيراپزشکان ريسک از دست رفتن درآمد را پوشش ميدهد و موجب تداوم و استمرار درآمد پزشکان و پيراپزشکان در صورت وقوع حوادث و بيماري ميشود.به طور کلي افراد بر اساس ميزان درآمد يا دخل خود مقدار هزينه ها يا خرج زندگي را تنظيم ميکنند ، از دست رفتن درآمد باعث عدم تناسب بين دخل و خرج زندگي شده و پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد.

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان

موضوع بيمه نامه :

جبران درآمد مورد انتظار بيمه گذار به دليل عدم فعاليت حرفه اي ، ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامه که منجر به لغو دائم پروانه حرفه پزشکي و پيراپزشکي و همچنين توقيف يا تعليق پروانه فعاليت ناشي از اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي در مراجع ذيصلاح قانوني گردد، بيمه گر حداکثر تا حدود تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران تعهدات خود اقدام مي نمايد.

خطرات تحت پوشش :
1- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از حوادث و يا هرگونه واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه گذار باعث ورود صدمات و منجر به عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد.
2- قطع درآمد مورد انتظار صرفاً ناشي از تحقق بيماري هاي زير که باعث عدم فعاليت حرفه اي دائم بيمه گذار گردد:
ايدز
هپاتيت
سکته قلبي
سکته مغزي
پيوند اعضا
بيماري ام اس
بيماري هاي عفوني
(بيمه نامه در سال اول داراي دوره انتظار 3 ماهه براي بيماري ها بوده و در صورت تمديد متوالي در سال هاي بعد اين دوره انتظار حذف مي گردد.)
3- قطع درآمد مورد انتظار ناشي از توقيف موقت يا تعليق پروانه فعاليت حرفه بيمه گذار به علت اتهامات غير واقع که منجر به تبرئه وي مي گردد.

 

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان

شرايط سني افراد بيمه شده :
خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه صرفاً براي افرادي صادر خواهد شد که سن آنها در زمان صدور بيمه نامه حداکثر 60 سال تمام بوده باشد و در صورتي که سن افراد بيش از 60 سال تا حداکثر 65 سال تمام در زمان صدور بيمه نامه باشد ، تعهد بيمه گر صرفاً محدود به خطرات مربوط به حادثه و توقيف يا تعليق پروانه فعاليت بوده و بيماري تحت پوشش نمي باشد.

مدت بيمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان:
مدت بيمه نامه يک سال است اما حداکثر تعهد بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار در زمان صدور بيمه نامه مي تواند تا 10 سال تعيين گردد ولي در هرصورت نبايد از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز نمايد ، به عبارتي تعهدات بيمه گر براي سال هاي مورد انتظار بايستي به نحوي باشد که از سن 70 سال بيمه گذار تجاوز ننمايد به طور مثال ، شخصي که 64 سال سن داشته باشد سال هاي درآمد مورد انتظار وي جهت پوشش بيمه اي بيمه نامه حد اکثر از 6 سال بيشتر نخواهد بود.

بيمه وقفه در فعاليت پزشکان

 

استثنائات بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان :

خسارت های معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

1- خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

3- خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و جرایم مربوطه

5- محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات های قابل خرید بیمه گذار از شمول تعهدات بیمه گر خارج است

6-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه گذار

7-حوادث ناشی از درگیری ، نزاع و هر گونه اقدام به خودکشی

8-حوادث ناشی از اعمال مجرمانه بیمه گذار به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح

9-قطع درآمد ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم بیمه گذار به علت لغو پروانه توسط نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح به دلایل خاص انظباطی و قصور و سهل انگاری در فعالیت پزشکی و یا دلایل دیگر

10-هر گونه حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورتیکه بیمه گذار فاقد گواهی نامه مجاز برای آن وسیله نقلیه باشد

11- عدم فعالیت موقت و دائم ناشی از اتهاماتی از قبیل افترا ، تهمت ، هتک حرمت ، خیانت در امانت در صورت عدم تبرئه

12- خسارت احتمالی قبل از صدور بیمه نامه و یا اینکه منشاء آن قبل از تاریخ صدور بیمه نامه بوده باشد

 

بیمه نامه ازکارافتادگی یا DI در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان | مشهد بیمه