ثبت چک در حسابداری برای اسناد دریافتی وپرداختی به چه نحوی انجام میشود ؟ | مشهد بیمه

ثبت چک در حسابداری برای اسناد دریافتی وپرداختی به چه نحوی انجام میشود ؟

ثبت چک در حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است زیا  چک استفاده بیشتری نسبت به پول نقد دارد و در حسابداری معاملاتی که از چک استفاده می کنند، نوعی از بدهی به نوعی دیگر از بدهی مبدل می گردد.

این نوع بدهی که بر اثر استفاده از چک به وجود می آید، تا زمانی که وصول می گردد و تسویه می شود، شخص بدهکار ملزم به پاس کردن آن می باشد و لازم است در برابر آن چک، وجهی را پرداخت نماید.

ثبت چک در حسابداری

ثبت چک در حسابداری:

نرم افزار چک و بانک که در حسابداری شرکت ها بسیار از آن استفاده می شود، یكی از زیر سیستم های نرم افزار های حسابداری، به شمار می رود که در آن تمامی چک هایی که از سوی مشتریان دریافت شده اند و چک هایی که صادر می گردند، ثبت می شوند و پس از طی مراحل ضروری برای روند ثبت آنها در، صدور سند حسابداری مراحلی انجام می گیرد.

اسناد دریافتنی:

این نوع اسناد در واقع به چک هایی گفته می شود که سازمان مورد نظر در برابر خدمتی که انجام می دهد و یا در صورت طلبکار بودن از طرف مقابل خود، دریافت می نماید.

اسناد دریافتی در واقع اوراقی هستند که پرداخت کننده آنها تعهد می دهد که مبلغ معینی را در زمان معینی پرداخت نماید.

انواع اسناد دریافتنی:

  1. کوتاه مدت
  2. بلند مدت

صدور سند برای چک به صورت زیر می باشد:

حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

                                                حساب ها و اسناد دریافتنی/ بدهكاران تجاری

دریافت چک:

چکی که برای انجام معامله دریافت می گردد، با فرآیند هایی رو به رو می باشد که هر کدام از آنها به شرخ زیر است:

نقد كردن چک:

در صورتی که صاحب طلب بتواند چک را در بانک نقد نماید، پول آن وارد صندوق می شود و به صورت زیر در حسابداری شرکت ثبت می گردد:

موجودی نقد و بانک/ صندوق

                            حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

اگر صاحب طلب پول دریافت شده را به حساب خود واریز نماید، لازم است که یک مرحله دیگر به ثبت ها اضافه گردد که در آن بانک صاحب طلب، بدهکار صندوق بستانکار می شود.

خواباندن چک به حساب:

زمانی که چک به حساب خوابانده شود، لازم است که ثبت شود و سندی مانند زیر برای این فرآیند صادر شود:

حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی در جریان وصول

                                     حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

واگذاری چک به دیگران:

زمانی که صاحب طلب، خود به شخص دیگری بدهکار باشد و چک دریافت شده را به نفر سوم واگذار نماید، که به آن خرج چک می گویند، آن گاه ثبت آن در حسابداری به صورت زیر صورت می گیرد:

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ بستانكاران تجاری

                                        حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی نزد صندوق

نکته: ردیف اول می تواند مواردی همچون حقوق پرسنل یا جاری شركا و… باشد.

عودت چک واگذار شده:

این اتفاق زمانی رخ می دهد که چک دریافت شده به هر دلیلی (عدم موجودی، فسخ معامله)، به صاحب چک بر گردد. در این صورت ثبت آن در حسابداری درست بر عکس مرحله دریافت چک انجام می گیرد.

پاس شدن چک:

زمانی که چکی که به حساب خوابانده شده وصول گردد، به حساب بانکی واریز می شود و ثبت پاس شدن چک انجام می شود که این ثبت به صورت زیر است:

موجودی نقد و بانک/ بانک ها

                           حساب ها و اسناد دریافتنی/ اسناد دریافتنی در جریان وصول

ثبت چک در حسابداریاسناد پرداختنی:

زمانی که شرکت یا سازمان مورد نظر به منظور انجام کاری، چکی را صادر نماید، به چک صادر شده در اصطلاح، اسناد پرداختی می گویند که در این صورت نیز برای ثبت حسابداری آن فرآیند های متفاوتی دارد.

صدور چک و واگذاری به دیگران:

در این نوع صدور، مشخصات مورد نیاز مانند مراحل قبل در سیستم ثبت می گردند و شخصی که قرار است چک را دریافت نماید مشخص می کنند که به شکل زیر صادر شدن آن ثبت می شود:

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ بستانكاران تجاری

                    حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ اسناد پرداختنی تجاری

نکته: در این نوع ثبت، طرف بدهكار سند با توجه به هدف صدور چک، متغیر می باشد.  

وصول چک:

زمانی که چک مورد نظر پاس می شود و وجه از حساب برداشت می گردد، اصولا گفته می شود که چک وصول شده است. در این صورت ثبت سند حسابداری آن به صورت زیر است:

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری/ اسناد پرداختنی تجاری

                                  موجودی نقد و بانک/ بانک ها

عودت چک:

هر موقع و با هر دلیلی اگر چک صادر شده از طرف سازمان برای مشتری، برگشت داده شود، به آن عودت می گویند که دقیقا برعکس مورد اول در اسناد پرداختی ثبت می گردد.

اطلاعات تماس