جزئیات چک های جدید صیاد در سال 1400 به چه صورت است ؟ | مشهد بیمه

جزئیات چک های جدید صیاد در سال 1400 به چه صورت است ؟

جزئیات چک های جدید صیاد در سال 1400 از زبان معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی شامل موارد زیر میباشد :

جزئیات چک های جدید

لوگو

هربانکی با لوگوی خود چک های صیادی را چاپ میکند و از سال 1400 در اختیار صادرکننده چک قرار میگیرد

لوگوی بانک مرکزی در متن چک های صیادی دیده نمیشود فقط چک های صیادی شامل آرم چک صیادی است که در گوشه سمت چپ قرار دارد و لوگوی بانک در گوشه سمت راست دیده میشود

رنگ چک های صیاد

چک های صیادی که از ابتدای سال در دسترس صادرکننده های قرار میگیرند به رنگ های بنفش وصورتی میباشدکه مانند سابق دارا ی شناسه 16 رقمی است و یک عبارت تاکیدی به این چک ها اضافه شده است

عبارت تاکیدی

کارسازی چک منوط به ثبت صدور ، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است

ظهر نویسی

در ظهر نویسی چک یک بارکد 2 بعدی وجود دارد که گیرنده از طریق این بارکد میتواند وارد سامانه صیاد شده و وضعیت چک صیاد را مورد بررسی قرار دهد

ادامه مطلب را  لطفا در ویدئو مشاهده نمایید

 

اطلاعات تماس