حذف چاپ بیمه نامه ثالث و مشکلات بیمه گذاران با حذف | مشهد بیمه

حذف چاپ بیمه نامه ثالث و مشکلات بیمه گذاران با حذف

حذف چاپ بیمه نامه ثالث دردسرهایی را برای بیمه گذاران به وجود آورد.

 عدم بستر سازی مناسب

متاسفانه چون هنوز بسترهای حدف چاپ بیمه نامه فراهم نشده و این ابلاغیه از سوی بیمه مرکزی به پلیس راهور نرسیده بیمه گذران با جریمه پلیس راهور مواجه شدند
حذف چاپ بیمه نامه ثالث
ادامه مطلب را از زبان کارشناس کارگزاری مشهد بیمه دنبال کنید