خدمات بیمه درمان تکمیلی در صورت نیاز به چه صورت است؟| مشهد بیمه

 خدمات بیمه درمان تکمیلی در صورت نیاز به چه صورت است؟

خدمات بیمه درمان تکمیلی که در صورت نیاز به استفاده باید رعایت فرمائید :

الف ) در صورت نیاز به بستری در مراکز درمانی طرف قرارداد

1- با ارائه دستور پزشک معالج مبنی بر لزوم بستری در بیمارستانی طرف قرارداد بانضمام درخواست کتبی بیمه گزار نسبت به اخذ معرفینامه اقدام گردد .

2- در موارد اورژانس و یا ساعات غیر اداری بیمه شدگان می توانند با استفاده از کارت درمانی که در اختیار آنان گذاشته شده است مستقیماً به   بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر مراجعه و بستری گردند و متعاقباً در اولین ساعات اداری روز بعد معرفینامه را اخذ و تحویل بیمارستان نمایند .

3- هزینه های خارج از تعهدات و مازاد بر سقف قرارداد بیمه درمان تکمیلی و همچنین فرانشیز بیمه نامه ( 30% هزینه ها ) بر عهده بیمه شده می باشد  و می بایست رأساً توسط بیمه شده به بیمارستان پرداخت گردد .

4- پرونده های بیمارستانی تقریباً پس از گذشت 45 روز از بیمارستان به شرکت بیمه ارسال می گردد . لذا بیمه شدگان می توانند پس از وصول مدارک بیمارستانی توسط شرکت بیمه ، جهت اخذ سهم بیمه گر اول ( سازمان تأمین اجتماعی ) به شرکت سرویس بیمه شهر مراجعه و مدارک بیمارستانی خود را به منظور ارائه به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند .

خدمات بیمه درمان تکمیلی
تبصره :

بیمه شدگان مؤظف می باشند پس از دریافت مدارک بیمارستانی و مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و دریافت چک سهم بیمه گر اول ، کلیه مدارک بیمارستانی را بانضمام تصویر چک دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت 15 روز به شرکت بیمه عودت نمایند .

 

ب ) در صورت نیاز به بستری در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد

1- حداکثر ظرف مدت سه روز از زمان بستری در بیمارستان مراتب از طریق بیمه گزار ( محل خدمتی بیمه شده ) به بیمه گر اطلاع داده شود .

2- پیش پرداخت و هزینه های بیمارستانی رأساً توسط بیمه شده تأمین گردد .

3- پس از ترخیص ، اصل مدارک و صورتحساب های بیمارستانی بانضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام شده ، خلاصه پرونده ، شرح عمل ، ریز آزمایشات و داروها و صورت ریز لوازم مصرفی به شرکت بیمه تحویل گردد .

4- مهلت تحویل مدارک بیمارستانی و همچنین هزینه های پاراکلینیکی جهت تسویه هزینه های انجام شده حداکثر سه ماه بعد از ترخیص بیمه شده از بیمارستان و انجام خدمات پاراکلینیکی می باشد .

5- محاسبه هزینه های درمانی صورت گرفته در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد بر اساس تعرفه مراکز درمانی هم تراز طرف قرارداد با بیمه گرخواهد بود .

6- در صورت انجام خدمات درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد و مراجعه به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه شده مؤظف می باشد حداکثر پس از یک ماه از زمان مراجعه به تأمین اجتماعی با رعایت مهلت سه ماهه از زمان اخذ خدمات درمانی ، جهت دریافت هزینه های مربوطه به شرکت سرویس بیمه شهر مراجعه نمایند.

لطفا جهت کسب اطلاع از آخرین به روز رسانی بیمه درمان تکمیلی شرکت های بیمه با شماره 05132225639 تماس بگیرید.