سود مشارکت در منافع قابل توجهی به بیمه گذاران عمر پرداخت خواهد شد |مشهد بیمه

یک خبر برای بیمه گذاران عمر

علیرضا حجتی ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین خبر داد: بعد از تصویب صورتهای مالی در مجمع ، سود مشارکت در منافع قابل توجهی به بیمه گذاران

عمر پرداخت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه کارآفرین؛ علیرضا حجتی ،معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین در جلسه شورای استانی سندیکای بیمه گران در شعبه بیمه

کارآفرین استان زنجان با حضور رئیس کل‌بیمه مرکزی و دبیرکل سندیکای بیمه گران گزارش کاملی از اقدامات بیمه کارآفرین در بخش بیمه های زندگی و تفکیک صورت

های مالی عمر و غیرعمر ارایه داد.

حجتی در ادامه افزود: با اقدامات مدیر عامل بیمه کارآفرین و حمایتهای هیات مدیره بعد از تصویب صورتهای مالی در مجمع ، سود مشارکت در منافع قابل توجهی به بیمه

گذاران عمر پرداخت خواهد شد که این موضوع امید روشنی برای بیمه گذاران عمر به ارمغان خواهد آورد.

 

اطلاعات تماس