شرایط و تعهدات بیمه آتش سوزی

استثنائات

ماده 30- مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قيمتي بهر شكل ، جواهرات و مرواريد سنگ هاي قيمتي سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه ، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آنكه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد .

ماده 31- تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه نخواهد بود . مگر آنكه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد : 1-جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي . 2- زمين لرزه ، آتش فشان ، ريزش زمين ، سيل ، طغيان رودخانه ، حريق تحت الارضي و يا آفات سماوي. 3- انفجار مواد منفجره مانند ديناميت ، تي. ان .تي و باروت . 4- فعل و انفعالات هسته اي

ماده32- خسارت وارده به موتورها و ماشين هاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشين هاي مزبور به وقوع بپيوندند به هر علت مورد پوشش اين بيمه نامه نمي باشد :

اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق پاره شده هادي ، جرقه زدن ، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات ، بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي . لكن خساراتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمت هاي مورد بيمه بروز نمايد ، تحت پوشش خواهد بود .

ماده33- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه نامه نمي‌باشد ، لكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمت هاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود .

ماده34- خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده ، تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود .  

 

شرايط بيمه زلزله و آتشفشان

خسارات قابل جبران:

1-كليه خساراتي كه مستقيماً در اثر وقوع خطر زلزله ،آتشفشان و يا آتش سوزي ناشي از حادثه مزبور ايجاد شده باشد.

2- كليه خسارات حادث شده مشمول بند يك فوق كه ظرف مدت 48 ساعت متوالي در طول مدت اعتبار بيمه نامه بروز نموده باشد يك حادثه تلقي مي گردد.

فرانشيز:

الف- مسكوني وغيرصنعتي: ازهر‌خسارت 1درصد مبلغ بيمه شده.

ب- صنعتي و كارگاه : از هر خسارت 15درصد،حداقل 000ر000ر1 ريال .

ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

شرايط بيمه تركيدن لوله هاي آب

خسارات قابل جبران:

خسارت آبديدگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن لوله ها و لبريز شدن مخازن آب ، تأسيسات و ساير دستگاه‌هاي آبرساني كه در محل مورد بيمه نصب شده باشد.

استثنائات:

موارد ذيل از تعهد بيمه گر خارج است:

1-هرگونه هزينه مربوط به ترميم ،استهلاك ،فرسودگي يا پوسيدگي لوله ها و مخازن آب يا شبكه آبرساني و هزينه هاي تعمير و تعويض و بهسازي آنها.

2- خسارت هاي وارده به منشأ حادثه اعم از لوله يا مخزن.

3-خسارت هاي موضوع اين پوشش در صورتيكه ناشي از سيل ،طوفان،زلزله و يا آتشفشان باشد.

4- خسارت هاي ناشي از شارژ (پر كردن) يا تخليه مخازن مرتبط با سيستم هاي آبفشان اتوماتيك (اسپرينكلر) يا نشت از آنها.

5-تركيدن لوله و يا نشت و سرريز آب از منابع و دستگاهها هنگاميكه محل بيش از 24 ساعت خالي از سكنه و نگهبان باشد.

6-تركيدگي لوله ناشي از يخ زدگي لوله هاي انتقال آب يا مخازن در محيط هاي روباز.

7-هزينه هاي انجام شده در نتيجه تعمير و يا تعويض و يا توسعه لوله هاي آب و دستگاه‌هاي مربوطه و يا آبرو شيرواني و ناودانها و يا ساختن مجدد ساختمان

فرانشيز:

از هر خسارت مورد تعهد، 10درصد به عنوان فرانشيز به ‌عهده بيمه گذار مي‌باشد.

ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

شرايط بيمه ضايعات ناشي از برف و باران و تگرگ

خسارات قابل جبران:

خسارات ناشي از باران و يا ذوب برف و تگرگ در محل مورد بيمه مشروط بر آنكه آب از طريق بام يا در اثر گرفتگي لوله هاي فاضلاب يا لبريز شدن آبروي شيرواني و يا ناودانها در محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد.

استثنائات:

موارد ذيل از تعهد بيمه گر خارج است:

1-موضوع اين پوشش در صورتيكه محل مورد بيمه بيش از 24 ساعت خالي از سكنه باشد.

2- خسارت ناشي از سنگيني برف ،زائل كردن يخ و ترميم يا تعويض عايقكاري و آسفالت بام.

3-خسارتهاي ناشي از تراوش طبيعي (شوره زدگي ،طبله كردن ديوارها) نشت يا نفوذ آب از سقفهاي شيشه اي يا پنجره طبقه زيرشيرواني و يا شكافهايي كه در نتيجه تعمير يا تجديد بنا به وجود آمده باشد.

4- خسارت‌هاي ناشي از باران و تگرگ و برف وارد به موارد بيمه اي كه در فضاي باز قرار گرفته باشد.

5-ريزش و فروكش كف ساختمان و حياط مورد بيمه و ديوارهاي محل مورد بيمه.

فرانشيز:

از هر خسارت مورد تعهد، 10درصد و حداقل مبلغ 000ر500 ريال براي موارد مسكوني و غيرصنعتي و 000ر000ر1 ريال براي موارد صنعتي به عنوان فرانشيز به‌عهده بيمه گذار مي‌باشد.

ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

شرايط بيمه طوفان

خسارات قابل جبران:

خسارات مستقيم ناشي ازطوفان ،‌ تند باد و گردباد وارد به مورد بيمه تحت پوشش مي باشد.

فرانشيز:

از هر خسارت مورد تعهد، معادل 5 درصد و حداقل000ر000ر1 ريال براي موارد مسكوني و غير صنعتي و 000ر000ر2 ريال براي موارد صنعتي به ‌عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار مي باشد.

ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

شرايط بيمه سيل

خسارات قابل جبران:

خسارت مستقيم وارد به مورد بيمه كه با تائيد مراجع ذيصلاح، ناشي ازطغيان رودخانه و يا جريان هاي آب در خارج از مسير طبيعي خود كه به علت ريزش باران و يا طغيان رودخانه باشد.

استثنائات:

1-زيان وخسارت ناشي از ريزش،رانش،نشست و يا لغريدن لايه هاي زمين.

2-زيان و خسارت وارده به حصارها و يا درهاي ورودي، به استثناء ديوارهاي مستحكم كه در ساخت آنها مصالحي از قبيل آجر،سيمان وآهن به كار رفته باشد.

3-خسارت ناشي از سيل‌هاي زيرزميني و جزر و مد و سونامي (امواج آب لرزه).

4-هزينه تعويض،تعمير ويا پاكسازي آبروها ويا لوله هاي آب .

5-خسارات ناشي از نشت آب از كانال‌ها يا مسيرهاي آب به‌علت گرفتگي يا مسدود شدن آن.

فرانشيز:

از هرخسارت مورد تعهد ‌ معادل10 درصد و حداقل 000ر000ر1 ريال براي موارد مسكوني و غيرصنعتي و 000ر000ر2 ريال براي موارد صنعتي به عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار مي باشد.

ساير شرايط مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

 

شرايط خصوصي براي اين گواهي

  1. در شرايط عمومي كلمه بيمه نامه به معني “گواهي بيمه منازل مسكوني” يا اين ” گواهي” نيز مي باشد .
  2. در ماده يك شرايط عمومي ، منظور از پيشنهاد و پرسشنامه ، ” گواهي بيمه منازل مسكوني ” است .
  3. در ماده 14 شرايط عمومي ، منظور از قبض رسيد و بيمه نامه ،”گواهي بيمه منازل مسكوني ” است .

 

Open chat
پشتیبانی واتس اپ
سلام به سایت مشهد بیمه خوش آمدید.
چگونه میتونم کمکتون کنم؟