معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه های عمر چیست ؟؟؟| مشهد بیمه

 معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه های عمر چیست ؟؟؟

معافیت از پرداخت حق بیمه یکی از پوشش های اضافه بیمه عمرو سرمایه گذاری میباشد که در جامعه امروزی ، یکی دیگر از دغدغه های بسیارمهم ما انسانها زمانی است که ما  دچار یک حادثه ویا یک بیماری خاص شویم که منجر به ازکارافتادگی ما شود و بدلیل این از کارافتادگی دیگر امکان فعالیت شغلی و کسب درآمد برایمان محیا نمی شود ولیکن به جای آن هزینه های سرسام آور بسراغمان می آیند.

یکی از مهمترین راه های هموار سازی و رفع این مشکل عدیده ، تهیه یک بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه توسط یکی از شرکتهای بیمه گر معتبر می باشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

این پوشش چند سال می باشد؟

شرکت بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه اضافی مربوطه، متعهد میگردد که در صورت ازکارافتادگی کلی ناشی از حادثه و یا بیماری، اقساط حق بیمه را در بیمه نامه منظور نماید.

مبلغ اقساط حق بیمه برابر با اقساط حق بیمه در سال وقوع نقص عضو و یا ازکارافتادگی کلی می باشد.

مدت زمان قابل پرداخت این پوشش به بیمه شده از کار افتاده کامل، درشرکتهای بیمه ای معتبر کشور متفاوت می باشد بعضی ازشرکتهای بیمه ای  تا 10 سال و یا بیشتر پوشش می دهند وبعضی از آنان نیز  تا پایان بیمه نامه پوشش می دهند واینکه حداکثرسن شخص بیمه شده هم بسیار موثر خواهد بود.

تعریف خطراتی که باعث استفاده از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه  می باشد.

حادثه: یک پیشامد ناگهانی است ناشی از یک عامل خارجی بوده و بدون اراده بیمه شده، منجر به نقص عضو و یا ازکارافتادگی کلی وی شود و موارد زیر نیز حادثه به شمار می آیند:

  • تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید
  • دفاع مشروع بیمه شده
  • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

بیماری: هرگونه مرض یا ناخوشی که از سوی پزشک معتمد بیمه گر تایید شده و منجر به نقص عضو و یا ازکارافتادگی کلی وی شده باشد

بیمه عمر و سرمایه گذاری