نوسانات قیمت خودرو شامل چه پوششی است و شرایط جدید صدور الحاقیه | مشهد بیمه

نوسانات قیمت خودرو شامل چه پوششی است و شرایط جدید صدور الحاقیه

 نوسانات قیمت خودرو پوششی اضافه میباشد که این پوشش شامل افزایش قیمت خودرو تا سقف مشخصی است  در شرکت‌‌های مختلف بیمه‌‌ می‌تواند متفاوت باشد.

در صورتی که افزایش قیمت خودروی شما از سقف مشخص شده در این پوشش بیشتر باشد، باید برای تهیه الحاقیه بیمه بدنه خود اقدام نمایید.

سقف افزایش قیمت خودرو در پوشش نوسانات بیمه از 20 تا 50 درصد در شرکت‌‌های مختلف بیمه متفاوت است.

شرایط جدید صدور الحاقیه برای بیمه بدنه خودروها

بیمه مرکزی در بخشنامه جدیدی که برای شرکت‌های بیمه فرستاده شرایط پوشش تکمیلی افزایش ارزش وسیله نقلیه به دلیل نوسان قیمت در بیمه‌نامه بدنه خودرو از روز ۱۵ تیرماه را اعلام کرد.

نوسانات قیمت خودرو

بیمه مرکزی در زمینه فراهم آوردن تأمین لازم برای بیمه‌گزاران بدنه خودرو در شرایط فعلی بازار و لحاظ کردن حق انتخاب هنگام اخذ «پوشش تکمیلی افزایش ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت‌ها»، شرایط جدید پوشش موصوف به شرحی که اعلام می‌شود در سیستم نرم افزاری «بیمه‌نامه بدنه» تعریف شده و از تاریخ ۱۵ تیرماه آماده بهره‌برداری است.

بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروز رسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است.

شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:

۱- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۲۵ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۱۵ درصد حق بیمه پایه.

۲- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۵۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۲۵ درصد حق بیمه پایه.

۳- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی یا کلی» با حق بیمه معادل ۴۰ درصد حق بیمه پایه.

نوسانات قیمت خودرو

مبلغ الحاقیه بیمه بدنه:

مبلغ الحاقیه بیمه بدنه برای هر خودرو به تناسب افزایش قیمت همان خودرو محاسبه‌‌ می‌شود و به قیمت خودروی شما بستگی دارد.

در واقع بیمه بدنه گران نشده، بلکه بر اساس قانون، بیمه‌گذار مطابق ارزش واقعی سرمایه متعهد به پرداخت خسارت است و این ارزش سرمایه است که افزایش یافته، نه نرخ بیمه بدنه.