وظایف مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی در قبال حوادث | مشهد بیمه

وظایف مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی در قبال حوادث

وظایف مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی در قبال حوادث که طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی در قبال حوادث آن ساختمان مسئول هستند

مدیران ساختمان ها مسئولیت دارند تا بیمه های مسئولیت و آتش سوزی مجتمع را به صورت واحد کامل خریداری نمایند تا در قبال حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد بیمه پاسخگو این خسارت ها باشد

وظایف مدیران ساختمان

اگر این بیمه نامه ها خریداری نشود و حادثه ای اتفاق بیفتد به طور مثال شخصی که برای تعمیر آسانسور مراجعه میکند دچار حادثه شود یا مهمانان آن مجتمع و…  مدیر ساختمان مسئول میباشد.

 

 

انواع بیمه نامه ها