بیمه نامه ازکارافتادگی یا DI در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان | مشهد بیمه

بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان حاصل ۸سال تلاش بی وقفه و بررسی نیازهای جامعه بزرگ پزشکان و پیراپزشکان محترم توسط کارشناسان شرکت

سهامی بیمه ایران میباشد امید به اینکه بااین بیمه نامه امنیت حرفه ای را به زندگی شما هدیه کنیم.

موضوع  بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان جبران در آمد مورد انتظار بیمه گذار ناشی از عدم فعالیت موقت و دائم به دلیل وقوع حادثه و بیماری های تعریف شده در بیمه نامه است.

.بیمه های از کار افتادگی یا به اصلاح جهانی بیمه های(DI (Disability Insurance) این نوع بیمه نامه شاخه ای از بیمه نامه های زیان پولی است که سابقه طولانی در

ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارد

هرچند سازمان های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی به نوعی ارائه دهنده بیمه های از کارافتادگی می باشد ولی حق بیمه های سنگین و پوشش های محدود و

بسیار کم عملا کارایی این بیمه را بسیار کم رنگ کرده است.

توضیحات تکمیلی

بیمه نامه DI بیمه ایران و یا به عبارتی بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان به منظور ارائه پوشش های موثر و کنترل ریسک مناسب جامعه بیمه گذاران خود

را به چهار گروه مطابق طبقه بندی جدول تقسیم نموده است. شما بیمه گذار محترم میتوانید بر اساس رشته و تخصص فعالیتی خودتان نسبت به تعیین سقف سرمایه

بیمه نامه اقدام کنید.

منظور از ۱۰،۱۵،۲۰ و ۳ برابر در واقع ضریب های قابل ضرب تعرفه قانون کار می باشد که در سال ۱۳۹۷ معادل تقریبی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که تعیین کننده

سقف تعهدات بیمه نامه شما در هر ماه (در زمان از .کارافتادگی) خواهد بود

به عنوان مثال: بیمه گذاری که سقف ۲۰ برابری را انتخاب میکند در صورت تحقق خطرات بیمه نامه تا ماهیانه ۲۰ برابر تعرفه قانون کار زمان خرید بیمه نامه دریافت میکند

(مبلغی معادل تقریبی ۲۲ میلیون تومان در ماه) ویا بیمه گذاری که ۱۲ برابری را انتخاب میکند در زمان تحقق خسارت ماهیانه معادل ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی

خواهد داشت

مدت بیمه نامه DI: 

بیمه نامه ازکارافتادگی بیمه ایران یک بیمه نامه یکساله است ولی بیمه گذاران محترم میتوانند مدت دریافت ازکارافتادگی را در زمان خرید بیمه نامه از ۱ سال تا ۱۰ سال

درخواست نمایند.

مزایای بیمه نامه ازکارافتادگی پزشکان و پیراپزشکان بیمه ایران:

– اولین بیمه نامه از کارافتادگی حرفه ای در کشور

– ایجاد فرصتی همراه با آرامش برای بازگشت به شرایط عادی زندگی و عبور از بحران های ناشی از ازکارافتادگی

– کاهش استرس از دست دادن توانایی حرفه ای و ایجاد حس اطمینان از برخورداری از بیمه ای مورد نیاز و مطمئن

– فراهم کردن زمان مناسب برای انتخاب حرفه ای جدید

– پوشش مالی مناسب برای تامین معیشت بیمه گذار و خانواده وی

– پویایی بیمه نامه در انتخاب سالهای تحت پوشش، سرمایه قابل انتخاب و حق بیمه بسیار مناسب نسبت تمامی بیمه نامه ها

– به روز شدن سطح سرمایه قابل خرید بیمه نامه با توجه به افزایش پایه قانون کار هر سال

– مکملی مناسب برای بیمه نامه های عمر از نظر تامین سرمایه و ریسک احتمالی از کارافتادگی شغلی

– حق بیمه های بسیار مناسب و منعطف

از روزانه ۳۰۰ تومان!

تا روزانه ۳۰.۰۰۰ تومان!

از حداقل ۱۳۰ میلیون ریال سرمایه تا حداکثر ۲۶ میلیارد ریال.

بیمه مسئولیت