بیمه نامه ازکارافتادگی یا DI در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان | مشهد بیمه

بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان حاصل ۸سال تلاش بی وقفه و بررسی نیازهای جامعه بزرگ پزشکان و پیراپزشکان محترم توسط کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران میباشد امید به اینکه بااین بیمه نامه امنیت حرفه ای را به زندگی شما هدیه کنیم. موضوع  بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان جبران در آمد مورد انتظار … ادامه خواندن بیمه نامه ازکارافتادگی یا DI در فعالیت پزشکان و پیراپزشکان | مشهد بیمه