مدیرمسئول کارگزاری 

 

کارشناس ارشد

مشهد بیمه

انسیه کریـمی کد1166

تماس 05132225639

کامران فخری

 

مدیریت اجرایی و آموزش مشهد بیمه

 

تماس 09151113567

05132225639