بر اساس قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه در قبال بیمه شدگان چه وظایفی دارد | مشهد بیمه

شرکت‌های بیمه چه وظایفی در برابر مردم دارند؟

بر اساس قانون اگر شرکت‌های بیمه به وظیفه خود عمل نکنند مطابق با قانون با آنها برخورد می‌شود.

بر اساس قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه در قبال بیمه شدگان مسئولیت مدنی دارد.

بر اساس همین قانون شرکت‌های بیمه موظف هستند که به وظایف خود در برابر دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی عمل کنند.

این شرکت‌ها وظیفه دارند به تعهدات خود در مقابل شخص ثالث مبنی بر پرداخت خسارت به خسارت دیدگان اقدام کنند.

اما اگر شرکت‌های بیمه‌ای از پرداخت خسارات خودداری کنند ذینفع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی حکم به الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارات به حق خود را بگیرد.